Nửa đầu năm 2024, phim Việt chết yểu hàng loạt

8 trong 11 phim Việt lỗ hàng chục tỷ đồng nửa đầu năm, song nhờ Lý Hải, Trấn Thành, phòng vé vẫn tăng trưởng kỷ lục.